Våbenloven

Du skal være fyldt 18 år for at erhverve og eje softguns

Jævnfør bekendtgørelsen nr. 1005 af 22. oktober 2012 omhandlende våben og ammunition mv.

§ 18.
Stk. 2. De genstande, der er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 2, litra a-c, må kun overdrages eller overlades til personer, der godtgør at være fyldt 18 år ved personlig forevisning eller indsendelse af original billedlegitimation. Dette gælder dog ikke, hvis det er åbenbart, at erhververen eller modtageren er fyldt 18 år.

Softguns/hardballvåben er nævnt i våbenloven § 1 stk. 2 a og b, og er derfor omfattet denne paragraf.
 
Transport af softguns:

Jævnfør bekendtgørelsen nr 1005 af 22. oktober 2012 omhandlende våben og ammunition mv.

§ 9. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 16, skal transporteres forsvarligt, f.eks. under konstant tilsyn eller tildækket i aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde.

     Stk. 2. Skydevåben må kun i tilfælde af transport mellem opbevarings- og anvendelsessted og transport i forbindelse med køb, salg, reparation og andre lignende anerkendelsesværdige formål medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes. Når skydevåben medbringes uden for det område, hvor de lovligt kan anvendes, skal skydevåbnene være indpakkede i lukket etui eller lignende. Skydevåben må ikke indeholde ammunition uden for disse områder. Skydevåben må ikke transporteres i side- eller skulderhylstre på kroppen.

Softguns/hardballvåben er nævnt i våbenloven § 1 stk. 2 a og b, og er derfor omfattet denne paragraf.
 
Opbevaring af softguns:

Jævnfør bekendtgørelsen nr 1005 af 22. oktober 2012 omhandlende våben og ammunition mv.

§ 22. Våben og ammunition mv., der er nævnt i våbenlovens § 1, stk. 1, og stk. 2, litra a-d, og i denne bekendtgørelses § 16, skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende.


Softguns/hardballvåben er nævnt i våbenloven § 1 stk. 2 a og b, og er derfor omfattet denne paragraf.
 


Må der opstå tvivl, så kontakt os endelig via email
mail@alphastore.dk eller i forretningen.


Referencer:


Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivestoffer / våbenloven :
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142859

Bekendtgørelsen om våben og ammunition mv. :
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=158805